>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

U srijedu 12. ožujka 2014. održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca koju je sazvao predsjednik Dragutin Guzalić, a uz vijećnike prisustvovao joj je i gradonačelnik Branko Hrg, njegovi zamjenici Tomislav Katanović i Ivan Vuk, pročelnici Upravnih odjela za: gospodarstvo i financije Darko Masnec, stambeno-komunalnog Anđelko Nervo i društvenih djelatnosti mr.sc. Mladen Tenodi, tajnica Grada Ana Lukačić Lojen, predstavnici Gradskog savjeta mladih, Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci Goran Gregurek.

vijeće

 

Sjednici je prisustvovalo 20 članova vijeća, a sve su odluke usvojene, osim točke 5 Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o područjima mjesnih odbora i gradskih četvrti. Građani s područja Mjesnog odbora Cubinec, njih više od 20%, svojim potpisima podržali su prijedlog da se Donji Cubinec izdvoji iz Mjesnog odbora Cubinec i pripoji Gradskoj četvrti Donji grad, no 10 vijećnika glasovalo je protiv pa prijedlog nije prošao.

Direktor Komunalnog poduzeća do.o.o Goran Gregurek obrazložio je Izvješće o radu u području gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti za 2013. godinu. U njemu su pobrojane vrste i količine sakupljenog otpada u 2013. kao i otpad koji se sakupio odvojeno. U 2013. godini uz sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, od opreme nabavljen je mobilni sjekač i vozilo za sakupljanje i odvoz otpada. Uz klasičan komunalni otpad Komunalno je sakupljalo i glomazni, tekstilni i biootpad. U tijeku je i izrada Idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta otpada „Ivančino brdo“ budući da je nužno proširenje postojećih kapaciteta.
Gradonačelnik je istaknuo kako su Grad Križevci jedan od tek nekoliko gradova u Hrvatskoj koji su najdalje otišli u provođenju projekta odvojenog sakupljanja otpada, a za to je dobiveno i nekoliko nagrada koje su za to dobivene, budući da je projekt prepoznat kao model koji žele uvesti i neki drugi gradovi čiji predstavnici dolaze u Križevce kao grad primjer dobre prakse, a čak i zakonska regulativa uvelike je rađena i usklađena prema križevačkom modelu.

vijeće1

Izvješće o stanju u prostoru Grada Križevaca ukratko je predstavio izrađivač nacrta: Urbia d.o.o. Čakovec. Riječ je o dokumentu kojim se Gradsko vijeće te stručnu i širu javnost izvješćuje o prostornom razvoju u Gradu u razdoblju od 2009 – 2013. na temelju analize i ocjene osnovne prostorne strukture, trendova prostornog razvoja, zaštite i korištenja posebno vrijednih prostora, kao i analize i ocjene provedbe strateških i drugih dokumenata prostornog planiranja.
Kako se moglo čuti od izrađivača nacrta, iz Izvješća je vidljiva dobra učinkovitost planskih mjera za unapređenje sustava prostornog uređenja, kao rezultati aktivnosti na unapređenju prostora u promatranom periodu.
Također je donesena odluka da Gospodarske zone Cubinec i Gornji Čret prelaze iz II u III komunalnu zonu.


Prihvaćen je i Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o međusobnim odnosima i zajedničkom financiranju izgradnje pristupne ceste od čvora Križevci do gospodarske zone Gornji Čret čime se Gradonačelniku Grada Križevci daje se suglasnost za potpisivanje Sporazuma sa Hrvatskim autocestama d.o.o.

D N E V N I R E D :

1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata zamjeniku vijećnika Gradskog vijeća, Članici Gradskog vijeća Grada Križevaca Mariji Vukobratović, izabranoj s Kandidacijske liste SDP-HNS-HSU, prestaje mirovanje mandata dana 21. veljače 2014. godine.
2. Razmatranje Izvješća o radu u području gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti za 2013. godinu,
3. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Grada Križevaca za razdoblje 2009. – 2013. godine,
4. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na području Grada Križevaca,
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o područjima mjesnih odbora i gradskih četvrti,
6. Donošenje Poslovničke odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Križevaca,
7. Donošenje:
a) Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Križevaca u 2013. godini,
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Križevaca za 2014. godinu,
8. Donošenje Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u dijelu zgrade u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog 10 za obavljanje veterinarskih usluga,
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za prijenos prava građenja u zgradi na prostoru bivše vojarne u Križevcima,
10. Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci,
11. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Križevaca,
12. Donošenje Rješenja o izboru:
a) predsjednice Odbora za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
b) člana Odbora za izbor i imenovanja,
13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području
Grada Križevaca,
14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o međusobnim odnosima i zajedničkom financiranju izgradnje pristupne ceste od čvora Križevci do gospodarske zone Gornji Čret,
15. Donošenje Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za dodjelu javnih priznanja.

Najava događanja

22Svi
22.05.2018. 19:00 - 20:00
Izložba Ane Budija: Kolorit u očima
24Svi
24.05.2018. 18:30 - 27.05.2018. 19:30
10. Dani hrvatskih svetaca i blaženika

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u objektima Razvojnog centra i Tehnološkog parka Križevci

 3d prikaz

 

Nazad na vrh