>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti Grada Križevaca u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci provodi Program rada za opće dobro bez naknade kroz 2017. godinu.

IMG 2976


Sukladno članku 39. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15) svaki radno sposoban i djelomično radno sposoban samac ili član kućanstva koje ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu dužan je odazvati se pozivu jedinice lokalne samouprave za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. U radovima za opće dobro bez naknade korisnici mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno te rade na čišćenju i održavanju javnih površina.

Nazad na vrh